หน้าแรก  l  ประวัติ l  อาณาเขต l ผู้บังคับบัญชา l ติดต่อเรา       
 
  
 
 
สืบค้นข้อมูล
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  ตารางเวลาเดินรถ บขส.
  ตรวจสอบเวลาเดินรถไฟ
  ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายปกครองภาษาอังกฤษ       

 
  • ระดับจังหวัด Provincial level

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด Governor
รองผู้ว่าราชการจังหวัด Vice Governor
ปลัดจังหวัด Deputy Governor
หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัด Chief of the Provincial Administration Group
หัวหน้ากลุ่มปกครองและอำนวยความเป็นธรรม (จ่าจังหวัด) Chief of the Administration and Justice Enhancement Group
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี(เสมียนตราจังหวัด) Chief of the Finance and Accounting Group
ป้องกันจังหวัด (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) Chief of the Security Affairs Group
ผู้ช่วยจ่าจังหวัด Assistant Chief of the Administration and Justice Enhancement Group
ผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัด Assistant Chief of the Finance and Accounting Group
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด Assistant Chief of Security Affairs Group

  • ระดับอำเภอ District level

 

นายอำเภอ District Chief Officer
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ Minor District Chief Officer
ปลัดอำเภอ Assistant District Chief Officer
นายทะเบียนอำเภอ District Registrar
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ Assistant District Registrar
เสมียนตราอำเภอ District Finance and Accounting Officer
ปลัดอำเภออาวุโส Senior Assistant District Chief Officer
สมาชิกอาสารักษาดินแดน Territorial Defence Volunteer
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ National Defence Volunteer
ลูกเสือชาวบ้าน Volunteer Scout
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน Civil Defence Volunteer

  • ชื่อตำแหน่งและหน่วยงาน อื่นๆ Miscellaneous

 

ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall
ที่ว่าการอำเภอ District Office;...District Office
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ Minor District Office;... Minor District Office
อำเภอ District
กิ่งอำเภอ Minor District
ตำบล Subdistrict
หมู่บ้าน Village
ที่ทำการกำนัน Office of the Subdistrict Headman
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน Office of the Village Headman
สภาตำบล Subdistrict Council
ที่ทำการสภาตำบล Office of the Subdistrict Council
กำนัน Subdistrict Headman
ประธานสภาตำบล Chairman of the Subdistrict Council
รองประธานสภาตำบล Vice Chairman of the Subdistrict Council
ผู้ใหญ่บ้าน Village Headman
สารวัตรกำนัน Assistant Subdistrict Headman
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน Assistant Village Headman
แพทย์ประจำตำบล Subdistrict Medical Practitioner
สมาชิกสภาตำบล Subdistrict Councilor, Member of the Subdistrict Council
คณะกรรมการหมู่บ้าน Village Committee
เลขานุการสภาตำบล Secretary of the Subdistrict Council
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง Village and Urban Community Fund Committee
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด "War on Drugs" Center
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) Provincial Administration Organization (PAO)
เทศบาล Municipality
องค์การบริหารส่วนตำบล Subdistrict Administration Organization (SAO)
เมืองพัทยา The City of Pattaya
กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration(BMA)
นายทะเบียนท้องถิ่น Local Registrar
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น Assistant Local Registrar
รักษาราชการแทน for .....ชื่อตำแหน่ง.....
ปฏิบัติราชการแทน acting.....ชื่อตำแหน่งชื่อตำแหน่ง

 

 

 

   
   
   
 
   
 
 
บุคคลตามหมายจับ
สภ.วังกะพี้
 
 
 
 

พบเห็นโปรดแจ้ง 055-494373

 

   
hitwebcounter track websites

สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้
132 ม.3 ถ.อุตรดิตถ์ - พิชัย ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53170

โทรศัพท์ : 055-494373 โทรสาร : 055-494308