พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ มี 2 ตำบล ได้แก่
ตำบลวังกะพี้และตำบลหาดกรวด รวมพื้นที่รับผิดชอบ 107.01 ตารางกิโลเมตร

ตำบลวังกะพี้ ตำบลหาดกรวด
หมู่ที่ 1 บ้านป่ายาง หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านท่าทอง หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด
หมู่ที่ 3 บ้านท่าทอง หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งจิก
หมู่ที่ 4 บ้านวังกะพี้ หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู
หมู่ที่ 5 บ้านวังกะพี้ หมู่ที่ 5 บ้านท่า
หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ หมู่ที่ 6 บ้านซ่าน
หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่
หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี
หมู่ที่ 9 บ้านป่าถ่อน   หมู่ที่ 9 บ้านเขาตอง