ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ. บุญเลิศ นาคทั่ง
ผกก.สภ.วังกะพี้

พ.ต.ท. นิยม จอมประเสริฐ
รอง ผกก.ป.สภ.วังกะพี้

พ.ต.ท. ดรุณ มณีกาศ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังกะพี้

พ.ต.ท. วิเชียร ชฎาธาร
รอง ผกก.สส.สภ.วังกะพี้

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พ.ต.ต.สมบัติ สุภาภา พ.ศ.2529 - พ.ศ.2532
2 พ.ต.ต.สันติ บุญญะมี พ.ศ.2532 - พ.ศ.2532
3 พ.ต.ต.เพชร ม่วงเฟื่อง พ.ศ.2532 - พ.ศ.2535
4 พ.ต.ท.ปัญญา อมาตยกุล พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538
5 พ.ต.ต.สมาน จิตบุญ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2540
6 พ.ต.ต.สงบ สุคันธมาลา พ.ศ.2540 - พ.ศ.2543
7 พ.ต.ท.ชูศักดิ์ วัฒนโยธิน พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545
8 พ.ต.ท.เอกศักดิ์ จิตรมั่น พ.ศ.2545 - พ.ศ.2545
9 พ.ต.ต.เด่น ทองศรีจันทร์ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547
10 พ.ต.ท.เรวัติ สุขิโต พ.ศ.2547 - พ.ศ.2547
11 พ.ต.ท.สุเทพ ประภากรณ์ (รกน.) พ.ศ.2547 - พ.ศ.2548
12 พ.ต.ท.กฤษฎ์ ระขำโพธิ์ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2548
13 พ.ต.ท.กฤชกนก ด่านอุดม พ.ศ.2549 - พ.ศ.2553
14 พ.ต.ท.จิรชัย ภูมิแดนดิน พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554
15 พ.ต.อ.ศักดา มีผดุง พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555
16 พ.ต.อ.ธเนศร์ กาญจนพังคะ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2560
17 พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562
18 พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2562
19 พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ แสงซื่อ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563
20 พ.ต.อ.บุญเลิศ นาคทั่ง พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน