ประวัติหน่วยงาน

     เมื่อประมาณปี พ.ศ.2506 กรมตำรวจได้ก่อสร้างที่พักสายตรวจตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ ขึ้น โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รับผิดชอบออกตรวจตราพื้นที่ จำนวน 2 ตำบล คือ ตำบลวังกะพี้ และ ตำบลหาดกรวด ต่อมา กรมตำรวจ ได้ยกฐานะของที่พักสายตรวจตำรวจภูธรตำบลวังกะพี้ เป็น สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ ให้มีอำนาจในการสอบสวน เพื่อให้ตำรวจมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่สอบสวน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา และสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

      สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1104 (อุตรดิตถ์ – พิชัย) ระยะทาง 7 กิโลเมตร พื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล 61.7 เมตร ตั้งอยู่พิกัดที่ ละติจูด 17.56431 ลองติจูด 100.11588 มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 107.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,881.25 ไร่ สภาพภูมิประเทศของสถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านกั้นพื้นที่ระหว่างตำบลวังกะพี้ กับ ตำบลหาดกรวด โดยไหลจากทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ซึ่งทำได้ทั้งนาปีและนาปรัง, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงปลาในกระชัง