สถานภาพกำลังพล

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต 20 นาย
อัตราจริง 19 นาย
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน อัตราอนุญาต 42 นาย
อัตราจริง 29 นาย
รวมอัตราอนุญาต 62 นาย
รวมอัตราจริง 48 นาย