วิสัยทัศน์

เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒) บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชน

  ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล

๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน

  และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา

 

นโยบายการบริหารราชการ

๑) การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๓) การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

๔) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

๕) การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฎิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

๖) การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ